MANTA SUSPENSION 4 LED

Art. 264.140.02
Suspension
L 48 x 50 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 4 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.140.03
Suspension
L 48 x 50 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 4 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

Art. 264.340.02
Plafond
L 48 x 50 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 4 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.340.03
Plafond
L 48 x 50 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 4 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS

MANTA SUSPENSION 5 LED

Art. 264.150.02
Suspension
L 63 x 67 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.150.03
Suspension
L 63 x 67 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

Art. 264.350.02
Plafond
L 63 x 67 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.350.03
Plafond
L 64 x 67 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS

PLAFOND MANTA 2 LED

Art. 264.302.02
Plafond
L 32 x 57 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 2 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.302.03
Plafond
L 32 x 57 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 2 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS

PLAFOND MANTA 3 LED

Art. 264.303.02
Plafond
L 40 x 81 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 3 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.303.03
Plafond
L 40 x 81 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 3 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS

PLAFOND MANTA 5 LED

Art. 264.305.02
Plafond
L 36 x 110 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.305.03
Plafond
L 36 x 110 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

Art. 264.105.02
Suspension
L 36 x 110 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.105.03
Suspension
L 36 x 110 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS

PLAFOND MANTA 1 LED

Art. 264.301.02
Plafond
L 36 x 36 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 1 max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre blanc

 

Art. 264.301.03
Plafond
L 36 x 36 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 1 max 7 watt
Blanc poudre peint
Verre noir

 

DEMANDER INFORMATIONS